Máte nápad na
skvělý web?

Máte nápad na skvělý web?

OBCHODNÍ A LICENČNÍ PODMÍNKY


1. Strany

Marek Sýkora (dodavatel) Svážná 393/1
634 00 BRNO
Česká republika

IČO: 752 599 58 (neplátce DPH) DIČ: CZ8809124984

a
zákazník (odběratel)


2. Základní ustanovení

–  Předmětem těchto webových stránek je nabídka internetových služeb spojených se zastoupením odběratele zejména při registraci internetových domén, zřizování webových hostingů, tvorbě/úpravě internetových stránek založených na softwaru třetích stran, tvorbě/úpravě/nákupu grafiky, získávání softwarových a grafických vzorů, pomocných softwarů a ostatními činnostmi souvisejícími s přípravou internetových stránek (dále jen „služeb“).

–  Odběratel je seznámen se základními či doplňkovými informacemi pomocí webu www.bedesign.cz, případně pomocí individuální e-mailové či telefonické komunikace. Získané informace či podmínky tímto akceptuje.

–  Dodavatel zastupuje odběratele při výběru a zpracování softwarové šablony pro vytvoření internetových stránek.

–  Dodavatel je oprávněn kdykoliv měnit nabídku, parametry a cenu svých služeb.

–  V cenách služeb nejsou zahrnuty dodatečné modifikace po převzetí služeb.


3. Ochrana osobních údajů

–  S osobními údaji odběratele je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

–  Osobní nebo přihlašovací údaje odběratele nejsou poskytovány třetím osobám.


4. Práva a povinnosti dodavatele

–  Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití přihlašovacích údajů odběratele, pokud jejich zneužití prokazatelně nezpůsobil.

–  Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za závady a škody způsobené úpravami softwaru ze strany odběratele po okamžiku prodeje.

–  Dodavatel neodpovídá za znefunkčnění nebo omezení funkcí dodaného softwaru po změně podmínek nebo technických řešení ze strany odběratele ani žádné jiné třetí strany.

–  Dodavatel neodpovídá za bezproblémovou funkčnost napojení dodaného softwaru na software třetích stran.

–  Dodavatel nezaručuje, že provoz dodaného softwaru bude bez chyb nepřetržitý.

–  Dodávaný software  třetích stran je poskytován tak, jak je a po předání je bez záruky jakéhokoli druhu. Dodavatel nenese odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu.

–  K modulům nabízeným zdarma dodavatel neposkytuje bezplatnou technickou podporu ani individuální funkční úpravy.

–  Dodavatel neodpovídá za funkčnost nebo kompatibilitu modulů nabízených zdarma a odpovědnost za jejich používání, jakékoli vzniklé škody či případnou ztrátu a poškození dat nese výhradně odběratel.

–  Dodavatel má právo zrušit objednávku, je-li dodávka objednaného softwaru nemožná. V případě, že kupující zaplatil objednaný software předem, vrátí dodavatel odběrateli celou částku nejpozději do 7 dnů od zjištění uvedené skutečnosti.

–  Dodavatel je oprávněn poskytovat nebo prodávat vyhotovené služby, úpravy a moduly třetím stranám, není-li toto jiným způsobem individuálně dohodnuto či smluvně ustanoveno.

–  Dodavatel může dle svého uvážení objednanou grafiku nakoupit od třetích stran místo vlastního vývoje a to zejména kvůli ušetření nákladů, nebo času.

–  Dodavatel si vyhrazuje autorské právo na realizované grafické a programátorské práce, jakožto jednotlivé designy, moduly a úpravy.


5. Práva a povinnosti odběratele

–  Odběratel je povinen uvádět pouze pravdivé a aktuální osobní údaje.

–  Odběratel je povinen přihlašovací údaje, které mu byly zaslány dodavatelem, zabezpečit tak,

aby nedošlo k jejich zneužití.

–  Odběratel nese plnou odpovědnost za veškeré akce, změny a úpravy, které byly provedeny s

použitím dodavatelem přidělených přihlašovacích údajů.

–  Odběratel je oprávněn přihlašovací údaje měnit.

–  Odběratel je s celkovou cenou objednávky seznámen ještě před jejím potvrzením.

–  Odběratel je oprávněn dodavatelem dodaný software jakkoli používat a upravovat.

–  Odběratel je oprávněn software poskytovaný zdarma poskytovat třetím stranám.

–  Odběratel není oprávněn jakékoli zpoplatněné služby či software (moduly) poskytovat nebo

prodávat třetím stranám.

–  Odběratel získává zakoupením služby nebo softwaru jednu licenci pro použití pro jeden

eshop/web není-li uvedeno či sjednáno jinak.


6. Uzavření smlouvy

–  Smlouva mezi dodavatelem a odběratelem nabývá platnosti okamžikem oboustranného potvrzení objednávky.

–  Závaznou objednávkou odběratel stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky, jenž jsou pro obě smluvní strany závazné a obě smluvní strany jsou povinny se jimi řídit.

–  Distribuce softwaru objednaného na www.designoveweby.cz je realizována elektronicky prostřednictvím webu www.bedesign.cz.


7. Reklamace

–  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená chyba nebo půjde-li o chybu nespadající do záruky) může dodavatel požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování a opravu.


8. Shoda a rozpor s objednávkou

–  Dodavatel odpovídá odběrateli za to, že prodávaný software či poskytnutá služba je při převzetí odběratelem ve shodě s objednávkou.

–  Shodou se rozumí, že prodávaný software či poskytnutá služba má užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem popisované, nebo na základě jím prováděné reklamy očekávané, popřípadě užitné vlastnosti pro software či službu takového druhu obvyklé, že odpovídá

požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který dodavatel pro použití softwaru či služby uvádí nebo pro který se software či služba obvykle používá.

–  V případě, že software či služba při převzetí odběratelem není ve shodě s objednávkou, má odběratel právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu dodaný software či poskytnutou službu uvedl do stavu odpovídajícího objednávce. Není-li takový postup možný, může odběratel požadovat přiměřenou slevu z ceny softwaru či poskytnuté služby. To neplatí, pokud odběratel před převzetím softwaru či služby o rozporu s objednávkou věděl nebo rozpor s objednávkou sám způsobil.


9. Odstoupení od smlouvy

–  Na software distribuovaný elektronicky se nevztahuje ustanovení §1837 odstavce l) občanského zákoníku, o možnosti odstoupení od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží.

–  Software distribuovaný elektronicky nebo upravený na zakázku pro konkrétního koncového zákazníka nelze vrátit.

–  Odběrateli zaniká nárok na odstoupení od smlouvy v případě a) neodborného použití softwaru, modulu či úpravy b) přítomnosti individuálních funkčních úprav

–  Při nesoučinnosti či neposkytnutí přístupů na server při opravě chyby, která toto nevyhnutelně vyžaduje, zaniká odběrateli nárok na odstoupení od smlouvy.

–  Odstoupením od smlouvy se odběratel zavazuje uhradit dodavateli dosavadní náklady za provedenou práci v případě, že takové náklady vznikly.


10. Licenční ujednání

–  Licence se sjednává pro jeden web/e-shop nebo jednu doménu, není-li uvedeno či sjednáno jinak.

–  Licence se sjednává jako licence nevýhradní a na dobu neurčitou, není-li uvedeno jinak.

–  Za podmínky řádné úhrady sjednané ceny za poskytnutí licence uděluje dodavatel odběrateli

licenci k výkonu práva užívat dodaný software výhradně k jeho účelu.

–  Odběratel není oprávněn udělit podlicenci. Postoupit práva k užívání softwaru je oprávněn

pouze s výslovným souhlasem dodavatele.

–  Odběratel není oprávněn zpoplatněný software pronajímat, půjčovat nebo prodávat třetím

stranám, pokud k tomu nedal předchozí výslovný souhlas dodavatel.

–  Odběratel není oprávněn překročit množstevní rozsah licence sjednaný ve smlouvě nebo

stanovený těmito obchodními podmínkami.

–  Odběratel a případně jím pověřené třetí osoby jsou oprávněni ke zdrojovým souborům

přistupovat pouze za účelem jejich editace

–  Odběratel není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoli jiným způsobem

zasahovat do jakýchkoli autorskoprávních či jiných označení příslušných subjektů umístěných nebo uložených kdekoliv v dodaném softwaru nebo v dokumentaci distribuované zároveň s ním.

–  Pokud odběratel nesplní výše uvedené licenční podmínky, může dodavatel požadovat finanční náhradu v případě ušlého zisku.


11. Autorská práva

–  Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k dodanému softwaru, nadále náleží příslušným subjektům jako jejich nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem dotčena.

–  Autorská práva k dodanému softwaru, příslušenství nebo dokumentace náleží dodavateli. Veškerá loga, registrované ochranné známky, ochranné známky, další značky a názvy výrobků náleží jejich vlastníkům. V případě poskytnutí licence na provozování software náleží veškerá autorská práva dodavateli a tvůrci software. Odběrateli nevznikají udělením licence žádná práva k ochranným známkám dodavatele nebo třetích osob.

–  Dodaný software jako autorské dílo požívá ochrany zejména zák. č. 121/2000 Sb. autorského zákona a zák. č. 140/1961 Sb., trestního zákona. Odběratel je oprávněn jej užít pouze v rozsahu a způsobem stanoveným těmito obchodními podmínkami.

–  V případě zásahu odběratele do autorských práv dodavatele vzniká dodavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy k úhradě smluvní pokuty ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy. Nárok dodavatele na náhradu škody způsobené zásahem odběratele do autorských práv dodavatele, není zaplacením smluvní pokuty odběratelem dotčen.

–  Vedle nároku na smluvní pokutu má dodavatel v případě zásahu odběratele do jeho autorských práv nároky vyplývající z autorského zákona, zejména nárok na zdržení se dalších zásahů do autorských práv, nárok na sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití software a nárok na odstranění následků zásahu do autorských práv včetně poskytnutí přiměřeného zadostiučinění a vydání případného bezdůvodného obohacení.

–  Používání nabízeného softwaru znamená, že odběratel souhlasí s výše uvedenými autorskými právy.

–  Autorská práva se řídí právními předpisy České republiky.


12. Závěrečné ustanovení

–  Tyto obchodní podmínky se řídí ustanoveními zák. č.513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 121/2000 Sb. autorského zákona.

–  Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou smlouvou a těmito obchodními podmínkami dotčena.

–  Dodavatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit.

–  Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 26.4.2020.

bedesign tvorba webů

Přihlášení